BlogBaster

התחזית של היום אומרת
שהתחזית של היום משקרת,
איך אני יכול לדעת תחזית?
אז אני לא יכול לדעת מה יהיה מחר.
מה שאני יכול להגיד זה כי מה אני משאר שיהיה!
מדמיוני הרחוק.
אז דמיינו.